Voorwaarden

Vuilniszak.nl is als volgt te bereiken:
Vuilniszak.nl
Biestsestraat 4
5084 HE Biest-Houtakker
KvK: 85406929
E. info@vuilniszak.nl

1. Indien de aanvang, voortgang of levering van de Overeenkomst wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld Koper niet of niet tijdig alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, de betaling niet tijdig is ontvangen door Vuilniszak.nl of er door andere omstandigheden buiten de macht van Vuilniszak.nl enige vertraging ontstaat, heeft Vuilniszak.nl recht op een redelijke verlenging van de leveringstermijn. Alle overeengekomen leveringstermijnen zijn nooit fatale termijnen. Koper dient Vuilniszak.nl schriftelijk in gebreke stellen en haar een redelijke termijn gunnen om alsnog te kunnen leveren. Koper heeft door de ontstane vertraging geen recht op enige schadevergoeding.

2. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment waarop deze haar volgens de Overeenkomst ter beschikking worden gesteld, ook indien deze haar eerder of later dan overeengekomen worden aangeboden.

3. Indien de Producten worden bezorgd door Vuilniszak.nl of een externe vervoerder is Vuilniszak.nl gerechtigd bezorgkosten in rekening te brengen. Deze zullen alsdan afzonderlijk worden gefactureerd tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

4. Indien Vuilniszak.nl gegevens behoeft van Koper in het kader van uitvoering van de Overeenkomst, vangt de levertijd pas aan nadat Koper alle gegevens nodig voor de uitvoering aan Vuilniszak.nl ter beschikking heeft gesteld.

5. Indien Vuilniszak.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Voor levering buiten Nederland gelden langere leveringstermijnen.

6. Vuilniszak.nl is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij Overeenkomst is afgeweken of aan de deellevering geen zelfstandige waarde toekomt.

6. Een bestelling wordt op werkdagen (met uitzondering van feestdagen) verwerkt vóór 13.00 uur en dezelfde dag verzonden met PostNL. De bestelling mag je thuis verwachten in één a twee werkdagen.

7. Leveringen worden alleen uitgevoerd indien alle facturen zijn voldaan tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen. Vuilniszak.nl behoudt zich het recht voor om levering te weigeren indien gegronde vrees voor niet-betaling bestaat.

1. Bij de aankoop van producten heeft de koper de mogelijkheid de
overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende
14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het
product door de koper of een vooraf door de koper aangewezen en
aan Vuilniszak.nl bekendgemaakte vertegenwoordiger.

2. Tijdens de bedenktijd zal de koper zorgvuldig omgaan met het
product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate
uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen
beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn
herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde
toebehoren en – indien redelijkerwijze mogelijk – in de originele staat
en verpakking aan Vuilniszak.nl retourneren, conform de door
Vuilniszak.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

3. Wanneer de koper gebruik wenst te maken van zijn herroepingsrecht
is hij verplicht dit binnen 14 dagen, na ontvangst van het product,
kenbaar te maken aan Vuilniszak.nl. Het kenbaar maken dient de
koper te doen middels het modelformulier of door middel van een
ander communicatiemiddel zoals per e-mail. Nadat de koper kenbaar
heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn herroepingsrecht
dient de klant het product binnen 14 dagen retour te sturen. De koper
dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd,
bijvoorbeeld door middel van een bewijs van verzending.

4. Indien de klant na afloop van de in lid 2 en 3 genoemde termijnen niet
kenbaar heeft gemaakt gebruik te willen maken van zijn
herroepingsrecht resp. het product niet aan Vuilniszak.nl heeft
teruggezonden, is de koop een feit.

5. koper heeft enkel en alleen recht op vergoeding van de retour kosten
indien, zoals aangegeven op het retour formulier. Het product heeft
ontvangen dat afwijkt van getoonde details in webshop of
beschadigd heeft ontvangen. Het te ontvangen bedrag van de
afgenomen producten en de door Vuilniszak.nl bepaalde retour
vergoeding wordt enkel en alleen per bank voldaan. Niet in contanten
en enkel en alleen bij het correct en compleet invullen van het retour
formulier. Heeft de koper zelf een fout gemaakt bij de bestelling is het
binnen 14 dagen mogelijk om te retourneren. De vervoer-
/transportkosten zijn dan voor rekening van de koper. De producten
die binnen 14 dagen geretourneerd worden, compleet of deels van de bestelling. Wordt het bedrag van deze geretourneerde producten in zijn totaliteit gecrediteerd.

Wijzigingen
Vuilniszak.nl kan deze voorwaardes aanpassen. Nieuwe versies worden altijd op de website gepubliceerd. Wij raden u daarom aan om deze voorwaardes geregeld te raadplegen, zodat u op de hoogte blijft van wijzigingen.

Deze voorwaarden zijn voor het laatst aangepast in november 2022.